Сопствениците на половни трактори и тракторски приколки кои не поднеле барање за добивање на Согласност за регистрација, ќе можат да поднесат барање за добивање на Согласност за регистрација до 30 Октомври 2015 година. Притоа треба да достават:
    • доказ за сопственост на возилото (фактура, купопродажен договор, предходна сообраќајна книшка)
    • доказ за регулирани царински и даночни обврски за возилото.

     

АМД